Mantolama Sözleşmesi

MADDE 1: Dış Cephesine Güvenlikli İş İskelesi kurumuna başlamadan önce iskelelinin  altına branda serilecek daha sonra iskele kurumaya başlanacak. binanın etrafındaki çimler ve ağaçların tamamı brandayla örtülecek. kapı-pencere kasaları, camlar, iskele kurulan bölgeler yürüme yolları vb. noktaların kirlenmesi ile malzemelerin düşmesi riskine karşın, maskeleme bantları, naylon brandalar ve koruma plakaları ile gerekli tedbirler alınacaktır.

MADDE 2: Dış Cephelerde bulunan kırık ve çatlaklar altı boşalmış tüm sıvalar kabarmış boyalar ve kabarcıkları temamı kazınarak temizlenmesi hasar görmüş yerlerin tamamı kırılacak, kırdığımız yerlerin içinde bulunan demirler tel fırça ile temizlenecek ardından antipas korucuyu sürülecektir. bu işlemler bittikten sonra kırdığımız yerlerin büyük olan kısımlara kara sıva ile küçük olan kısımlara özel dolgu elyaf tamir harç malzemesi ile dış cepheye uygun ve sağlıklı bir şekilde tüm tamir ve tadilatları yapılacak.

MADDE 3: Mantolama Isı yalıtım başlamadan önce yüzeyde bulunan Aparatlar. Kelepçeler. Yağmur iniş boruları klima bağlantıları vb .bağlantılar sökülerek ısı yalıtım sisteminin üzerine taşınacak şekilde ayarlanacaktır

  DÜBELLEME UYGULAMASI

MADDE  4: Her Bir levhaya 6 adet dübel kullanılacaktır. dübel kullanma şekli levhanın köşelerine birer adet  levhanın ortasına iki adet dübel gelecek şekilde dübellelenecektir.  Ortalama metrekareye 12 adet dübel kullanılacaktır

MADDE 5: Tüm köşelere Fileli köşe Profili konulacaktır. sonra

MADDE 6: 1.kat sıva harcı levhaları üzerineuygulamasısonra160 gramlık:donatım filesi 10 cm birbirinin üzerine binecek şekilde ikinci kat sıva ileuygulaması yukarda başlayarak aşağıya kadar Cepheyeuygulaması. bu işlemden  sonra 1.kat kaplama Astarı uygulaması Son kat  tene dokulu mineral Kaplama Cepheye yüzey uygulaması. ve boyaya  hazır hale getirilecektir.

MADDE 7 AKÇA  MANTOLAMA Sözleşme yer alan, iş ile ilgili her aşamada malzeme, Nakliye ve montaj esnasında olabilecek her türlü hasardan sorumludur. AKÇA MANTOLAMA İmalat ve montaj İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü ve tüm kanun ve yönetmelikleri eksiksiz olarak hükümlerini, yerine getirmekle yükümlüdür. AKÇA MANTOLAMA Bu iş için istihdam edeceği personelin çalışmaları sırasında olabilecek iş kazası sonucu meydana gelebilecek ölüm, bedeni ve maddi zararlardan bizzat sorumludur. AKÇA MANTOLAMA montajın başlangıcından bitimine kadar çalışma alanında, şantiye sahasında, yasalar ve tüzüklerde yazılı olan tüm emniyet ve sağlık tedbirlerini almak zorundadır. Yapılan işin niteliğine uygun olarak çalışanlarını koruyucu donanımla çalıştıracaktır. AKÇA MANTOLAMA montaj sırasında mevcut alt ve üst yapılar ile tüm taşınır ve taşınmaz mallara zarar vermemek için gerekli önlemleri alacaktır. Alınan önlemlere rağmen meydana gelebilecek tüm hasarlar ile üçüncü şahıslara verilebilecek zararlardan AKÇA MANTOLAMA tek başına sorumludur. Ayrıca AKÇA MANTOLAMA çalışanlarının üçüncü kişilere vereceği zararlardan dolayı doğacak cezai ve hukuki sorumluluklardan da sorumludur. İşveren, yukarıda sayılan olaylar nedeniyle sorumlu tutulamaz.

MADDE 8. YÜKLENİCİNİN ÇALIŞTIRACAĞI İŞÇİLER VE İŞÇİ HAKLARI

Çalışanların özlük hakları öncelik taşımaktadır. Bu nedenle AKÇA MANTOLAMA çalıştırdığı işçilerini SGK’ya kaydettirecek, ücretlerini aylık bordrolarla zamanında ödeyecektir. AKÇA MANTOLAMA ücretlerden yapılan stopaj kesintileri ile aylık SGK primlerini zamanında Vergi Dairesi ve SGK’ya yatıracak ve bu işlemlere ait belgelerin  fotokopilerini İşveren’ everecektir. İşçi hakları: Yüklenici, bu işte çalıştırdığı bütün işçilerin SGK primleri ile tüm haklarını muntamazan ödeyecektir. İşçi alacakları konusunda T.C. Bayındırlık işleri Genel Şartnamesi ve İş Kanunu uyarınca hareket edilecektir. İş kazalarının sorumluluğu: Yüklenici personelinin(idare personel dahil), kasıt veya ihmal bulunması durumunda sebep olduğu her çeşit kaza sonucu; İş sahibi ile üçüncü şahıslara gelebilecek her türlü maddi ve bedeni hasarın sorumluluğu tamamen yükleniciye  aittir. Yüklenici çalıştırdığı işçilerin emniyet kemerini temin edecek ve kullanılmasını sağlayacaktır. Yüklenici çalışmaları sırasında kendi işinin ifası ile ilgili olarak her türlü kazalara karşı önlemini almakla yükümlüdür. İş güvenliği ile ilgili yüklenicinin koymuş olduğu güvenlik levhalarında belirtilen kurallara uyulmasını sağlayacak ve bu levhalar hiçbir şekilde kaldırılmayacak veya yeri değiştirilmeyecektir. Kat maliklerinin bu levhalara uyumu iş sahibince sağlanacaktır. İskele, merdiven, çalışma platformu gibi yerlerde gerekli emniyet tedbirleri alınmadan çalışmaya başlanmayacaktır.

MADDE 9 FİYAT ÜCRET ve VERGİLERLE RESİMLERDEKİ ARTIŞLAR

Sözleşmenin imzasından sonra meydana gelebilecek malzeme +işçilik veya benzeri bir fiyat artışı için AKÇA MANTOLAMA ya herhangi bir fiyat farkı ödenmeyecektir.

MADDE 10 İşçi hakları: Yüklenici, bu işte çalıştırdığı bütün işçilerin SGK primleri ile tüm haklarını muntamazan ödeyecektir. İşçi alacakları konusunda T.C. Bayındırlık işleri Genel Şartnamesi ve İş Kanunu uyarınca hareket edilecektir. İş kazalarının sorumluluğu: Yüklenici personelinin(idare personel dahil), kasıt veya ihmal bulunması durumunda sebep olduğu her çeşit kaza sonucu; İş sahibi ile üçüncü şahıslara gelebilecek her türlü maddi ve bedeni hasarın sorumluluğu tamamen yükleniciye  aittir. Yüklenici çalıştırdığı işçilerin emniyet kemerini temin edecek ve kullanılmasını sağlayacaktır. Yüklenici çalışmaları sırasında kendi işinin ifası ile ilgili olarak her türlü kazalara karşı önlemini almakla yükümlüdür. İş güvenliği ile ilgili yüklenicinin koymuş olduğu güvenlik levhalarında belirtilen kurallara uyulmasını sağlayacak ve bu levhalar hiçbir şekilde kaldırılmayacak veya yeri değiştirilmeyecektir. Kat maliklerinin bu levhalara uyumu iş sahibince sağlanacaktır. İskele, merdiven, çalışma platformu gibi yerlerde gerekli emniyet tedbirleri alınmadan çalışmaya başlanmayacaktır.

MADDE 11:Dış Cephe Mantolama işlemi bittikten sonra kısa kalan Pencere Mermerleri ve Pencere denizliklerinin uzunluğu kontrol edilecek, dış cephe mantolama ısı yalıtım sisteminin kalınlığına göre mermer ve PVC(denizlikler) uzatılacaktır. Mermer veya  PVC (denizlikler) Toplam Fiyata dahil edilmemiştir. İş veren isterse Ek ücret karşılığında Pencere mermerlerin üstüne 2cm kalınlıkta mermer yapılacaktır.

MADDE  12: Kaplama Astarı: Son kat dekoratif kaplamanın, donatılı ısı yalıtım sıvası üzerindeki aderansını artırmak için, akrilik bağlayıcılı, özel dolgulu astar kullanılacaktır.

MADDE  13: Son Kat  Dekoratif Kaplama: Donatı sıvası katı üzerine, sistemi dış etkenlere karşı korumak ve estetik sağlamak amacıyla çimento esaslı, elyaf takviyeli, su itici, üzeri boyanabilen tane dokulu mineral kaplama kullanılacaktır.

MADDE  14: Son Kat Dış Cephe Boyası: Mineral kaplamanın boyanması amacıyla silikon emülsiyon esaslı, buhar geçirgenliği ve su iticiliği yüksek, silikonlu dış cephe boyası kullanılacaktır.

MADDE  15: Yapılacak işlerin tamamı, malzeme, Nakliye, işçilik, işçi s.s.k giriş ve güvenliği tüm giderler Firmamıza ait olacaktır.

MADDE  16: Çalışma esnasında çıkan atık ve çöpler uygun yere toplanıp etrafa dağılması önlenecek, yerler korunacak, iş bitiminde yerler ekibimiz tarafından temizlenecek, çıkan molozlar tarafımızca atılacaktır.

MADDE  17: Temizliği yapılacak ve oluşan molozlar ekibimiz tarafından atılacak. yapılacak işin takibini Akça Mantolama İzolasyon yetkili elemanları yapacak.

MADDE  18: sahasına aktarılan demirbaş ve sarf malzemeler için işveren tarafından kapalı, yeterli büyüklükte ve kapısı kilitlenebilir  bir alan tahsis edilecektir.

MADDE  19: Yükleyicinin ihtiyacı olan elektrik ve su ihtiyaçları iş  veren tarafından bedelsiz olarak karşılanacaktır.

MADDE 20: SON MADDE  Bu Sözleşme, bu madde dahil 2 (iki) nüsha olarak tanzim edilmiş, taraflarca okunarak ……………. /……../2024 tarihinde imzalanmıştır. İşe başlama tarihi olarak  …. / ……. / 2024 olarak kararlaştırılmıştır.  İş Teslim Süresi ….. İş Gündür.

Ücretsiz Keşif İçin Bize Ulaşın!